รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4.27 4.12 4.04 4.14
2 ภาษาต่างประเทศ 4.30 4.16 4.21 4.22
3 สังคมศึกษาฯ 4.48 4.28 4.22 4.33
4 ภาษาไทย 4.59 4.43 4.45 4.49
5 วิทยาศาสตร์ 4.36 4.28 4.26 4.30
6 คณิตศาสตร์ 4.42 4.28 4.34 4.34
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.32 4.06 4.03 4.13
8 ศิลปะ 4.20 4.05 3.99 4.08
รวม4.374.214.194.26

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 123 147 18 165
2 ภาษาต่างประเทศ 110 158 33 191
3 สังคมศึกษาฯ 90 94 18 112
4 ภาษาไทย 94 114 8 122
5 วิทยาศาสตร์ 104 181 26 207
6 คณิตศาสตร์ 125 139 22 161
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 33 33 8 41
8 ศิลปะ 39 45 9 54
รวม7189111421053