รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4.27 4.13 4.03 4.14
2 ภาษาต่างประเทศ 4.29 4.13 4.20 4.21
3 สังคมศึกษาฯ 4.46 4.24 4.20 4.30
4 ภาษาไทย 4.56 4.42 4.46 4.48
5 วิทยาศาสตร์ 4.37 4.29 4.26 4.31
6 คณิตศาสตร์ 4.35 4.24 4.29 4.29
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.49 4.10 4.03 4.21
8 ศิลปะ 4.23 4.08 3.96 4.09
รวม4.384.204.184.25

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 113 137 17 154
2 ภาษาต่างประเทศ 90 138 27 165
3 สังคมศึกษาฯ 78 88 18 106
4 ภาษาไทย 84 103 7 110
5 วิทยาศาสตร์ 79 157 21 178
6 คณิตศาสตร์ 110 123 22 145
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 26 26 6 32
8 ศิลปะ 31 36 7 43
รวม611808125933