รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4.28 4.14 4.05 4.16
2 ภาษาต่างประเทศ 4.29 4.14 4.20 4.21
3 สังคมศึกษาฯ 4.48 4.25 4.20 4.31
4 ภาษาไทย 4.58 4.43 4.46 4.49
5 วิทยาศาสตร์ 4.37 4.28 4.25 4.30
6 คณิตศาสตร์ 4.40 4.27 4.34 4.34
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.45 4.07 4.01 4.18
8 ศิลปะ 4.24 4.09 3.98 4.10
รวม4.394.214.194.26

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 117 140 17 157
2 ภาษาต่างประเทศ 98 146 27 173
3 สังคมศึกษาฯ 83 85 16 101
4 ภาษาไทย 86 105 9 114
5 วิทยาศาสตร์ 94 171 23 194
6 คณิตศาสตร์ 118 128 23 151
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 27 27 6 33
8 ศิลปะ 32 37 7 44
รวม655839128967