รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4.23 4.09 4.00 4.11
2 ภาษาต่างประเทศ 4.23 4.10 4.12 4.15
3 สังคมศึกษาฯ 4.40 4.24 4.18 4.27
4 ภาษาไทย 4.55 4.46 4.51 4.51
5 วิทยาศาสตร์ 4.51 4.38 4.32 4.40
6 คณิตศาสตร์ 4.43 4.25 4.25 4.31
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.34 4.11 4.17 4.21
8 ศิลปะ 4.52 4.38 3.92 4.27
รวม4.404.254.184.28

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 43 61 3 64
2 ภาษาต่างประเทศ 24 24 7 31
3 สังคมศึกษาฯ 21 30 8 38
4 ภาษาไทย 29 26 4 30
5 วิทยาศาสตร์ 30 52 10 62
6 คณิตศาสตร์ 42 51 11 62
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 10 7 2 9
8 ศิลปะ 7 6 3 9
รวม20625748305