รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4.32 4.20 4.14 4.22
2 ภาษาต่างประเทศ 4.38 4.22 4.28 4.29
3 สังคมศึกษาฯ 4.46 4.28 4.28 4.34
4 ภาษาไทย 4.72 4.60 4.62 4.64
5 วิทยาศาสตร์ 4.43 4.32 4.28 4.34
6 คณิตศาสตร์ 4.41 4.28 4.33 4.34
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.57 4.00 3.97 4.18
8 ศิลปะ 4.05 3.87 3.75 3.89
รวม4.424.224.214.28

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 67 80 5 85
2 ภาษาต่างประเทศ 47 63 16 79
3 สังคมศึกษาฯ 41 56 10 66
4 ภาษาไทย 53 58 5 63
5 วิทยาศาสตร์ 60 96 16 112
6 คณิตศาสตร์ 78 82 13 95
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 14 12 4 16
8 ศิลปะ 12 13 6 19
รวม37246075535