รายงานการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ที่กลุ่มสาระการวิเคราะห์หลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4.31 4.17 4.07 4.18
2 ภาษาต่างประเทศ 4.36 4.21 4.26 4.28
3 สังคมศึกษาฯ 4.52 4.31 4.27 4.37
4 ภาษาไทย 4.59 4.44 4.47 4.50
5 วิทยาศาสตร์ 4.38 4.34 4.32 4.34
6 คณิตศาสตร์ 4.45 4.30 4.38 4.38
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 4.39 4.14 4.12 4.21
8 ศิลปะ 4.33 4.18 4.11 4.21
รวม4.424.264.254.31

จำนวนครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศ

ที่กลุ่มสาระครูผู้นิเทศผู้รับการนิเทศ
ข้าราชการครูครูอัตราจ้างรวม
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 153 189 23 212
2 ภาษาต่างประเทศ 129 183 35 218
3 สังคมศึกษาฯ 109 113 22 135
4 ภาษาไทย 106 126 10 136
5 วิทยาศาสตร์ 124 213 29 242
6 คณิตศาสตร์ 150 168 25 193
7 สุขศึกษา และพลศึกษา 37 40 8 48
8 ศิลปะ 46 59 10 69
รวม85410911621253