ผู้อำนวยการกลุ่ม

  • นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์

    ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบและการปฏิบัติงาน

   -- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ดูแล พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอาคาร สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ห้องทำงาน ห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
   -- งานการจัดงานวันครู
   -- งานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
   -- งานจัดทำเอกสารรับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35