ผู้อำนวยการกลุ่ม

  • นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์

    ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบและการปฏิบัติงาน

   -- งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานการเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ แก้ไขปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม สถานศึกษา ข้าราชการบำนาญ ตลอดจนผู้มาติดต่อขอรับบริการทางราชการ
   -- งานรับผิดชอบการบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
งานเบิกเงินงบดำเนินงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน และใช้สอยทุกแผนงบประมาณ/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (กรณีที่ไม่จัดซื้อ/จัดจ้าง เบิกเงินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
   -- งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ ตลอดจนการควบคุม เก็บรักษาสมุดเช็คไว้อย่างเป็นระบบ และมีความปลอดภัย
   -- งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รหัสในการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณทุกงบรายจ่าย (ฎีกา) และอนุมัติการจ่ายเงินในระบบ GFMIS Web Online และเผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานในหน้าที่