ผู้อำนวยการกลุ่ม

  • นางมัณฑณา ลิ้มตระกูล

    ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

หน้าที่รับผิดชอบและการปฏิบัติงาน

   -- งานประเมินระบบควบคุมภายใน ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของทุกกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ได้จัดทำและประเมินตนเองตามระเบียบที่กำหนด และรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6)
   -- งานประเมินความเสี่ยง โดยประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมการบริหารงานในด้านต่างๆ ของทุกกลุ่ม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
   -- งานให้คำปรึกษา คำแนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และสถานศึกษาในสังกัด ในด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การดูแลทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง