ระดมความคิดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ สพม.35

        นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน การประชุมระดมความคิดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน โดยมีคณะครูผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม 30 คน จาก การคัดสรร 28 โรงเรียน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมระดมความคิดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล/อำเภอ ครั้งนี้ เพื่อรวบรวมโรงเรียนมัธยมคุณภาพระดับตำบลในจังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน เสนอต่อจังหวัด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยมีโจทย์การพัฒนาคุณภาพคือ นักเรียนทุกคนมีความสามารถ ทักษะการเรียนรู้แห่ง ศตวรรษที่ 21 (3R 8 C) สามารถใช้ ICT เหมาะสมกับวัย พัฒนาตนเองสู่ ไทยแลนด์ 4.0 มีทัศนคติเชิงบวกที่ดีต่อประเทศชาติ สำนึกรักบ้านเกิด และสิ่งแวดล้อม นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/เจ้าของโครงการ