ผู้อำนวยการกลุ่ม

  • นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว

    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

หน้าที่รับผิดชอบและการปฏิบัติงาน

   -- งานพิจารณาวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
   -- งานควบคุม กำกับ ดูแลงาน ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน เพื่อทราบความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
   -- งานพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)
   -- งานประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด