ผู้อำนวยการกลุ่ม

  • นายโกศล สินธุบุญ

    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

หน้าที่รับผิดชอบและการปฏิบัติงาน

   -- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานส่งเสริมการแนะแนว งานวิเทศสัมพันธ์ งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
   -- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
   -- งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ มาตรฐานการศึกษา งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
   -- การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน